تعداد کروموزومهای زنبور عسل

تعداد کروموزومهای زنبور عسل، همه گامتها (گامت یا سلول جنسی ، یک سلول ویژه برای تولید مثل است که برای تولید جاندار جدید باید با گامت دیگری از جنس مخالف همان نوع جاندار ترکیب شود) چه از فرد نر و چه از فرد ماده داراي ۱۶ كروموزمند . کروموزومهای زنبور عسل
 

زنبورهاي عسل در كندو سه گروهند :

ملكه ( queen) كه وظيفه اونها توليد مثل است همه ماده هاي ديگر را مي كشند و خودشان به ماشين توليد تخم تبديل مي شوند . يك ملكه در سال تا چند ۳ كيلو تخم مي گذارد ! ملكه ديلوئيد و ۳۲كروموزومي است .

نرها (Drones) به تعداد كم باقی مي مانند و حشراتي هاپلوئيدند تعداد كرووموزومهاي آنها فقط ۱۶ عدد است . اين زنبورها سري كروموزمي پدري ندارند و فقط يك سري كروموزوم از مادر به ارث مي برند . در واقع افرادي بي پدرند . يك ملكه با ۱۰ تا ۲۰ نر جفت گيري مي كند . حتما مي دانيد ملكه اندامي براي نگه داري اسپرمها (اسپرماتكا)دارد و مي تواند تا مدتها اسپرها را درون بدن خود زنده نگه دارد .

كارگرها (Workers) عدد كروموزمي شبيه به ماده هاي ديگر دارند اما در اين ماده ها دستگاه توليد مثلي شكل نميگيرد . شايد به آنها بتوانيم ماده عقيم يا نازا نيز بگوييم .


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn