عسل غذای بهشتی

مي دانيم كه در بهشت هر چه بخورند دفع نمي شود، در جهان مادي كداميك از مثالها و شواهد را مي توان يافت كه با آن امر همسان باشد؟


شهد عسل طبیعی نمونه ای کامل و بارز از غذاهای بهشتی است. اگر از شهد عسل طبیعی به اندازه کافی خورده شود حتی ذره ای از آن به صورت مدفوع دفع نمی شود(در اینجا سخن ما بر روی عسل طبیعی است نه عسل های ظاهرا طبیعی). و این امر نیز تنها در مورد شهد عسل طبیعی صدق میکند و در مورد عسل با موم صادق نیست چرا موم تنها ظرف نگهدارنده عسل است.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn